Anıl Saraç
Hizmetlerim

<<< UYGULANAN TESTLER >>>

 

 

İDEAL AİLE bireysel ve kurumsal ölçme değerlendirme hizmetleri vermektedir.

gelişim testleri
zeka testleri
yetenek ilgi testleri
kişilik testleri
envanterler
değerlendirme
ölçekler
anketler, formlar, listeler,

 

vb…

ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK TESTLER

 

 1. WISC-R ZEKA ÖLÇEĞİ
 2. DENVER GELİŞİM TESTİ
 3. CATELL 2-A - 3-A
 4. GESSEL TESTİ
 5. GOOD ENOUGH
 6. PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
 7. METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 8. FROSTİG GELİŞİMSEL - GÖRSEL ALGI TESTİ
 9. BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ
 10. ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
 11. PORTEUS LABİRENT TESTİ
 12. BENDER-GESTALT PSİKOMOTOR ALGI VE KOORDİNASYON TESTİ
 13. DRAW A PERSON ( BİR İNSAN CİZ TESTİ-ANALİTİK AÇILIMLI )
 14. KOHS KÜPLERİ

  TESTLER HAKKINDA BİLGİ


  WISC-R Zeka Ölçeği

  6-16 yaş grubu çocuklar için, Türkiye standartlarına uyarlaması yapılmış en sık kullanılan zeka ölçüm araçlarından biridir. WISC-R Zeka ölçeği belirli koşullar altında çocuğun performansını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Sözel ve performans olarak iki ana bölümden ve alt testlerden oluşur ve yaklaşık 1.5 saatte tamamlanır.

  Porteus Labirentleri

  5 ila 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekanın performans kısmını ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

  Catell 2 A

  7-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır. Catell 3 A , Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

  Good Enough – Haris Zeka Testi

  Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

  Ankara Gelişim Tarama Envanteri - AGTE

  0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

  DENVER GELİŞİM TESTİ

  0-6 yaş arasındaki çocukların yaşıtlarına göre gelişimlerinin ne düzeyde olduğunu saptamak için kullanılmaktadır. 4 bölüm, toplam 116 maddeden oluşmaktadır. Değişik meslek grupları tarafından klinik ortamda kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Bir zeka testi değildir. Çocuğun birtakım işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

  Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

  2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

  Gessell

  2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  5 yaş 6 ay ile 6 yaş arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

  Frostig

  Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

  Benton Görsel Bellek Testi

  8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

  Bender-Gestalt PSİKOMOTOR ALGI VE KOORDİNASYON TESTİ

  9 çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test çocuklarda 5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay aralığında uygulanmaktadır. Üç aşamalı uygulanan bu test pek çok bozukluğun tanılanmasında kullanılan bir testtir.

  Draw a person ( bir insan ciz testi-analitik açılımlı )

  Çizilen bir insan resmini analitik olarak yorumlamak ve kişiyi tanıma amaçlı uygulanan testtir.

  Kohs Küpleri

  Aleksander tarafından çocuklar için geliştirilmiş olan bu test değişik renklerdeki küplerden oluşmaktadır. Çocuktan kendisine verilen modele bakarak aynı deseni oluşturması istenir. Zekanın pratik alandaki yetisini ölçen bir testtir.

Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerin Sınıflandırılması

 

Genel Zeka Testleri
Bireysel Zeka Testleri
Stanford-Binet Zeka Testi
Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği (WAIS)
K.I.T Zeka Testi
Merrill-Palmer Ölçeği
Grup Zeka Testleri
Cattell Zeka Testi
Otis Beta Zihin Yeteneği Testi
Analitik Zeka Testi (From A)
Grup Zeka Testleri
Cattell Zeka Testi
Otis Beta Zihin Yeteneği Testi
Analitik Zeka Testi (From A)
Özel Yetenek ve Beceri Testleri
Özel Yetenek Testleri
Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
Macquarrie Mekanik Kabiliyet Testi
Eğitim Testleri
Çalışma Alışkanlıkları Envanteri
Metropolitan Olgunluk Testi
Mesleki Testler
Bourdon Dikkat Testi
İstikrar Tecrübesi Testi
Reaksiyon Zamanı Testi
Psikomotor ve Klinik testler
Kohs küpleri
Lincoln-Oseretzky Skalası
Wechsler Hafıza Ölçeği
Kişilik Testleri
Kişilik Test ve Envanterleri
Califoia Kişilik Envanteri
Cattell 16PF Şahsiyet Envanteri
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Thomas Testi
Saville & Holdswoth OPO İş Kişilikleri Testi
Myers-Briggs Testi
Projektif Testler
Roschach Testi
Rotter Cümle Tamamlama Testi
Tematik Algı Testi (T.A.T)
İlgi ve Tutum envanteri
Kuder İlgi Alanları Tercihi Envanteri
Mesleki Doyum Envanteri
Thurstone Alaka Testi 

TESTLER HAKKINDA BİLGİ

 

Psikolojik testler, davranış öeklemlerini ölçme ve değerlendirme yolu ile gelecekteki davranışları tahmin etme amacını taşır. Psikolojik testler genelde insan davranışlarını konu edinmiş pek çok sosyal bilim dalında, özellikle psikoloji, eğitim, sosyoloji ve psikiyatride kullanılır. Genel anlamı ile psikolojik testler bireylerin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır.

 

Davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi önemlidir ve 2 başlık altında toplanabilir:
1. Kuramsal nedenler
2. Pratik nedenler

 

Kuramsal nedenler açısından psikolojik testler kişilerarası farklılıkların belirlenmesini sağlar ve bireylerarası farklılıklar kişiye has niteliklerdir. Bu nitelikler bireylerin davranışlarını belirlemede ve yorumlamada önemlidir. Testlerden elde edilen puanlar kullanılarak zeka, kavrama yeteneği, kaygı,saldırganlık vb. pek çok farklı boyutta bireyler birbiri ile karşılaştırılarak farklılıkları saptanır.

 

Testler, pratik açıdan bireylerin yakın ve uzak gelecekteki yaşamlarını belirleyecek seçimlerinde, bir mesleğe yönelmede, bir işe yerleştirmede, eğitim veya tedavi yöntemlerinin saptanmasında bireylerin kendileri hakkında verilecek bu tarz kararların alınmasında yardımcı olacaktır.
İşletmelerde psikolojik testlerin kullanılma amacı, işi yapacak kimsenin yetenek ve nitelikleri ile işin gerektirdiği yetenek ve nitelikler arasında uyum sağlamaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde testlerin kullanılması, işin gerektirdiği yeteneklerin standart olarak alınıp, işe başvuran adaylar arasında bu standardın gerektirdiği koşullara en uygun olanı seçme amacı taşır.

 

Psikolojik Testlerin Sınıflandırılması

 

Psikolojik testler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir ve bu sınıflandırmanın amacı testlerin tanıtımını ve uygulama kolaylığını sağlamaktır. Sınıflandırmada pek çok ölçüt kullanılabilir ve bu ölçütler şu şekilde sıralanabilir:

 

1. Testin temel felsefesi
2. Ölçülen davranışın niteliği
3. Testin içeriği
4. Sorulara verilen yanıt türü
5. Testin uygulama şekli
6. Veri toplama tekniği

 

Ölçmenin temel felsefesi testin nasıl bir yaklaşımla geliştirildiği, uygulandığı ve değerlendirildiğini belirler. Yaklaşım nesnel (psikometrik) ya da öznel (projektif) olabilir.
Sınıflandırmanın ikinci ölçütü ise davranışların niteliğidir. Zeka, yetenek, başarı gibi güç testleri, davranışları bir yarışma bağlamında değerlendirerek bireyin ulaşacağı en üst düzeyi saptamayı amaçlar.
Tipik davranış testleri ise, kişilik, ilgi, tutum vb. envanterleridir ve bireyin doğal olan davranışlarını belirlemeye yöneliktir
Üçüncü ölçüt testin içeriğidir. İçerik testin hangi davranışı ölçmeyi amaçladığını belirler ve en yaygın olarak kullanılan sınıflandırma ölçütüdür. Ve bu ölçüte göre testler 3 genel başlık altında toplanır:

 

1. Genel zeka testleri
2. Yetenek-beceri testleri
3. Kişilik testleri

 

Dördüncü ölçüt sorulara verilen yanıt türüdür, yani yanıtların sözel mi edimsel mi (performans) olduğudur. Pek çok test sözel olmasına rağmen sözel olmayan yani algısal-devinimsel (motor) vs. performans türü testler de mevcuttur.

 

Sonuncu ölçüt ise veri toplama tekniğidir. Burada testin uygulama şekli, bireysel olarak mı, grup olarak mı verildiği, soru-yanıtların kağıt kalem kullanılarak mı, okuyup yazarak mı yoksa başka yollarlarla mı elde edildiği söz konusudur.

 

Psikolojik Testlerin Nitelikleri

 

Anlamlı ve hatasız sonuçlar verecek bir testin seçiminde öncellikle aranacak nitelikler testin standardiazsyonunun yapılmış olması, normların saptanmış, güvenilir ve geçerli olması gerekmektedir.
1.Standardizasyon
Standardizasyon testin uygulama ve puanlama işlemlerinin değişmezliğini gösterir. Burada testin uygulanma ve ortam koşullarının, puanlama ölçütlerinin ve standartlarının benzerliği söz konusudur. Yani testten aynı bireylerin değişik zamanda aldığı puanlar ya da değişik bireylerin belirli zamanlarda aldıkları puanların büyük çapta birbirlerini tutması demektir.
2.Güvenirlik
Test güvenirliği yanıtların tutarlı olmasıdır. Bir başka deyişle bireylerin aynı testi kullanarak, aynı ya da değişik zamanlarda o testin sorularına verdiği yanıtların değişmezliğidir. Testin güvenirlik düzeyinin yükseltilmesi için test soruları açıkça ifade edilmeli, uygulaması ve puanlaması standart koşullarda olmalı ve testin soruları çoğaltılmalıdır.
3.Geçerlik
Geçerlilik ise bir testin ölçmek istediğini ölçmesidir. Herhangi bir test verilen başlık o testin amaçladığı davranışın ifadesi olmasına rağmen o testin neyi ölçtüğünün bilimsel bir göstergesi olmaz. Geçerlilik katsayısı o testin ölçmek istediği davranışı ne denli isabetli ölçtüğünü gösterir.

 

Dünyada ve Türkiye’de Psikolojik Testlerin Gelişimi

 

Bilimsel ölçme 19.yüzyılın ortalarından sonra psikologların bireysel çalışmaları şeklinde başlamıştır. James McKeen Cattell 1890′da ilk defa “zeka testi” kavramını kullanmıştır.Alfred Binet ile Teodor Simon 1904 yılında normal eğitimin yapıldığı sınıflarda sürekli başarısız olan çocukların tanısı için geliştirdikleri değerlendirme sistemi ile psikolojik zeka ölçme tekniği ortaya çıkmıştır. Binet testi zamanla gerekli düzeltmelerle dünyadaki tüm zeka testlerinin klasik bir modelini oluşturmuştur.1931-1954 yıllarında ise ölçme psikometri adı altında teknolojik bir boyut kazanmıştır. Grup zeka testleri I.Dünya Savaşı sonrası ordudaki psikologların çabası sonucunda A.B.D’de geliştirilmiştir. Yetenek ve beceri testleri ise, zeka testlerinin sınırlı kaldığı okul, meslek ve iş başarısı gibi alanlarda daha yararlı ve kullanışlı olması için geliştirilmiştir.Kişilik testleri ise zeka testlerine parelel olarak gelişmiştir ve öncüsü Kraepelin”dir. Başarı testleri nesnel, standart testlerdir ve 20. yüzyılın başlarında Thodike’ın psikoloji laboratuarında geliştirdiği ölçme ilkelerinden yararlanarak “Stanford Başarı Testleri” adı altında yayınlanmıştır. Türkiye’de sistemli ölçme-değerlendirme çalışmaları Binet-Simon Zeka Testinin 1915′de Türkçeye çevrilmesiyle (Tan, 1972) başlamıştır.

 

                                    ANIL SARAÇ AKHAN

ÇOCUK, ERGEN VE EVLİLİK TERAPİSTİ & CİNSEL TERAPİST
                                   

                                         İDEAL AİLE

   PSİKOLOJİK EĞİTİM VE AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

  Tel : 0 312 439 09 85 - GSM: 0 531 303 01 00 - 0542 442 12 02

Meşrutiyet cad. 38/6 ( Çağ hastanesinin karşısı ) Kızılay -ANKARA 

        www.idealcocukmerkezi.com - www.anilsarac.com

 

 


Ana Sayfa | Hakkımda | Hizmetlerim | Makalelerim | Basın | Uzmana Sorun | İletişim

Tüm Hakları Saklıdır © ANIL SARAÇ - Çocuk, Ergen, Evlilik & Cinsel Danışman , 2019

www.anilsarac.com

Designed by Invest Grup